Rezultat contestație candidat Bandutoiu R concurs infimieri debutanți

Rezultat contestație candidat Lacatusu Radosu E concurs infirmieri debutanți

Rezultat contestație candidata Mazare C concurs infirmieri debutanți

Rezultat contestație candidata Miroiu M.E concurs infirmieri debutanți

Rezultat contestație candidata Popescu C.D. concurs infirmieri debutanți

Rezultat contestație Falcoe C concurs infirmieri debutanți