Anunț consilier juridic IA

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu, având sediul în Târgu Jiu, strada Progresului, nr. 18, judeţul Gorj, organizează în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următotului post vacant contractual de execuție din statul de funcții :
1 post consilier juridic IA la compartimentul Juridic
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS :
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în parcurgerea a trei etape successive, după cum urmează :
– selecția dosarelor de concurs
– proba scrisă- test grilă : punctajul este de minimum 50 puncte și maxim 100 puncte.
– proba interviu: punctajul este de minimum 50 puncte și maxim 100 puncte.
Sunt declarați admiși la fiecare probă, candidații care au obținut minimum 50 puncte .Se pot prezenta la următoarea probă de concurs, numai candidații declarați admiși la etapa anterioară.
Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de concurs.
Calendarul de concurs :
– publicarea anunțului: 12.02.2024
– perioada de depunere a dosarelor 12.02.2024 – 23.02.2024,ora 15,30.
– selecția dosarelor și afișarea rezultatelor dosarelor de înscriere, în perioada 26.02.2024-27.02.2024 ;
– depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor de concurs, până la data de 28.02.2024, ora 15,30 ;
– afișarea rezultatelor în urma contestațiilor la selecția dosarelor de înscriere, până la data de 29.02.2024 ;
– desfășurarea probei scrise, în data de 04.03.2024, ora, 9,00 ;
– afișarea rezultatelor probei scrise în data de 04.03.2024 ;
– depunerea contestațiilor în urma probei scrise, până la data de 05.03.2024 ora 15,30 ;
– afișarea rezultatelor în urma contestațiilor la proba scrisă, în data de 06.03.2024 ;
– desfășurarea probei interviu, în data de 07.03.2024, ora, 9,00 ;
– afișarea rezultatelor probei interviu, în data de 07.03.2024;
– depunerea contestațiilor în urma probei interviu, până la data de 08.03.2024 ora 15,30 ;
– afișarea rezultatelor în urma contestațiilor la proba interviu, până la data de 11.03.2024 ;
– afișarea rezultatelor finale în data de 12.03.2024 .